Rainy Day Women 12 35 Brian Stoltz Chris Layton Tommy Shannon